Regulamin cmentarza

REGULAMIN

CMENTARZA PARAFIALNEGO

W ŁAPSZACH NIŻNYCH

Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce jak i poszczególne mogiły gdzie spoczywają ciała zmarłych za miejsca święte.

Prawo kanonicze określa: miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów liturgicznych przeznacza się do kultu bożego lub na grzebanie wiernych (KPK, kan.1205).

Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość.

Wierni, których Bóg powołał do siebie oczekują na dzień zmartwychwstania.

1. Cmentarz w Łapszach Niżnych jest własnością parafii pod wezwaniem św. Kwiryna.

2. Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz, który  zarządza nim za pomocą upoważnionych przedstawicieli Rady Parafialnej.

3. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

-    zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

-    przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych,

-    wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,

-    przebywania w stanie nietrzeźwym,

-    wprowadzania zwierząt.

4. Na terenie cmentarza zakazuje się bez uzyskania zgody jego Administratora lub upoważnionych przedstawicieli Rady Parafialnej dokonywania następujących czynności:

-    prac kamieniarskich i budowalnych,

-    wjeżdżania pojazdami mechanicznymi i  konnymi oraz jeżdżenia rowerami,

-    samowolnego sadzenia lub usuwania drzew i  krzewów,

-    przenoszenia lub zabierania jakiegokolwiek elementu jego wystroju,

-    ustawiania ławek i wykonywania betonowych podestów przy grobie.

5. Zgłoszenie o śmierci bliskiej osoby należy dokonać w kancelarii parafialnej przedkładając oryginał aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,  po czym ustala się czas i rodzaj pogrzebu. Należy także przedstawić potwierdzenie od kasjera Rady Parafialnej o niezaleganiu w składkach ustalonych przez ogół mieszkańców.

6. Na cmentarzu dokonuje się grzebienia wyłącznie zmarłych parafian oraz osób urodzonych w Łapszach Niżnych. Za osoby zmarłe, które nie opłacały składek ustalonych przez Radę Parafialną obowiązują opłaty za miejsce na cmentarzu płacone na okres dwudziestu lat.

7. Należne opłaty, o których mowa w pkt. 6 uiszcza się przy zgłoszeniu pochówku i przed rozpoczęciem robót.

8. Miejsce na cmentarzu oraz  rodzaj grobu uzgadnia się z grabarzem (opiekunem cmentarza) oraz z wyznaczonymi do tego czynności przedstawicielami Rady Parafialnej.

9. Na cmentarzu parafialnym urządza  się groby:

-    ziemne pojedyncze,

-    ziemne podwójne, pogłębione (pionowe)

-    groby dziecięce,

-    groby murowane pojedyncze,

-    groby murowane (grobowce).

10.  Przez grób zwykły (ziemny) rozumie się grób niemurowany, stanowiący dół, do którego chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią.

11.  Przez grób murowany  rozumie się dół, w którym boki są murowane, a nad trumną zakłada się sklepienie.

12.   Przez grób rodzinny rozumie się przestrzeń zapewniającą pochowanie dwóch lub więcej trumien ze zwłokami. Przestrzeń nie może przekraczać powierzchni przeznaczonej na dwa groby pojedyncze w poziomie, niezależnie od ilości pięter stosowanych w głąb.

13.  Wysokość opłat za wykupienie grobu oraz z miejsce pod grobowce można uzyskać od Proboszcza lub upoważnionych przedstawicieli Rady Parafialnej.

14.  Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat (nie dotyczy to grobów murowanych przeznaczonych dla więcej niż jednej osoby).

15.  Rezerwacja miejsca pochówku jest możliwa tylko przez współmałżonka.

16.  Administrator cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dewastacji lub klęsk żywiołowych. Groby podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu.

17.  Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót czy nie zapobieżenia szkodzie powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika odpowiedzialny jest dysponent grobu, który się nim opiekuje.

18.  Jeżeli właściciel grobu (pomnika) lub osoba opiekująca się nim stwierdzi fakt uszkodzenia, zniszczenia, kradzież jego elementu, dekoracji czy wyposażenia, powinien dokonać właściwego zgłoszenia na policję  z równoczesnym zawiadomieniem upoważnionych przedstawicieli Rady Parafialnej.

19.  Wymagane wymiary kopania grobów w celu pochowania jednego zmarłego:

-    dla zwłok dzieci:

długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 1,2 m

odstępy od każdego boku po 0,4 m

-    dla pozostałych zwłok:

długość 2,0 m, szerokość 1.0 m, głębokość 1,7 m.

odstępy od każdego boku po 0,4 m

20.  Groby rodzinne przeznaczone są na składanie trumien w kierunku poziomym  powinny mieć następujące wymiary jednego grobu:

długość 2,3 m, szerokość 1,3 m, głębokość 1,7 m.

21.  Głębokość pojedynczego dwuosobowego grobu wynosi 2,5 m. Na tzw. starych miejscach nie można grzebać zmarłych jak w grobach pojedynczych dwuosobowych (”jedno na drugim”) gdyż wykopany wcześniej grób nie posiada w/w głębokości.

22.  Ziemia wydobyta z grobu może być usypana w postaci pagórka nad grobem.

23.  Pozostały po remoncie gruz ze starego pomnika należy wywieść z cmentarza. Zabrania się składania tych odpadów w pojemnikach znajdujących się na cmentarzach.

24.  Dysponent grobu (osoba, która opłaciła miejsce grobowe) jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.

25.  Koszenie trawy na terenie (placach) cmentarza wykonuje jego opiekun (grabarz). Nie wykonuje jednak koszenia chwastów i trawy pomiędzy grobami.

26.  Na terenie cmentarza zabronione jest wykonywanie działalności handlowej i  wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.

27.   Wszelkich informacji dotyczących spraw wykraczających poza niniejszy regulamin decyzje można zasięgnąć u Księdza Proboszcza oraz upoważnionych przedstawicieli Rady Parafialnej.

28.  Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1 lutego 2015 roku.

29.  Regulamin zatwierdziła Rada Parafialna w dniu 4 stycznia 2015r.